Week 8-14th March

img
7 March 2020

Week 8-14th March

The next meeting ‘Christ for all Nations’ open to all non-Maltese and students will be held on Tuesday 10th March, from 7.00-8.00 pm at the parish hall in Kwarta Street.

It-talba tal-Istazzjonijiet tal-Via Sagra se tinghad il-gimgha 13 u 27 ta’ Marzu, wara l-Quddiesa tas-6.30pm.

Ezercizzi Filghodu
Il-Hamis 12 ta’ Marzu, jibdew l-Ezercizzi ta’ Filghodu ma Mons Victor Grech, wara l-Quddiesa tat- 8am, u jkomplu s-19, 26 ta' Marzu u 2 April.

Ezercizzi ta' Filghaxija
Dun Antoine Borg (id-direttur t' Radju Marija) mis-16 sad-19 ta' & Marzu, wara l-Quddiesa tas-6.30pm; fl-20 ta' Marzu ssir celebrazzjoni Penitenzjali.

Il-Harga ta’ dan ix-xahar ser tkun l-Erbgha, 18 ta’ Marzu; trasport jitlaq fit-8.30am ghall-Isla (il-Kappella tar-Redentur), fejn ikollna l-quddiesa fid-9.30am. Tibbukjaw kmieni.

Nhar is-Sibt, 14 ta' Marzu, L-Ufficcju Missio (l-Ufficcju Missjunarju) ser jorganizza maratona fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-television bejn 12.00 am - 12.00 pm, bl-ghan li jingabru fondi ghax-xandir tal-evangelju, formazzjoni tas-seminaristi u tfal, u diversi progetti ohra fl- artijiet tal-missjoni.

Il-laqgha ta’ talb ghall-qdusija tal-kleru ser issir is-Sibt 14 ta’ Marzu, fil-Knisja Parrokkjali tal-Gharghur. Tibda fit-8.00 pm bil-quddiesa u tkompli bl-adorazzjoni sal-10
pm.

Nhar is-Sibt 14 u l-Hadd 15 ta’ Marzu ser issir il-gabra spesjali ghall-bzonnijiet tas-Seminarju.

Distributuri tal-magazine Flimkien jistghu jigbru l-kopji mis-segretarjat.

Nitolbu ghal John David Welford li ghadda ghall-hajja ta’ dejjem.